HLAVNÍ MENU

PENTAGRAMUS

INSTITUT MAGICKÝCH UMĚNÍ


VOS ADVOCO PATRONES MAGNOS, IN NOMINE TERRAE ET AQUAE, IN NOMINE FIRMAMENTI ET IGNI. VOS ADDORO IN NOMINE MAGNO, IN SCHOLAE NOSTRAE SUUM HABERE DOMITIUM VOBIS IMPERO!
HOC FIAT IN SAECULA SAECULORUM

Tímto mocným kouzlem Zakladatelé ducha a genia této školy k místu tomuto přivolali a jej na tomto místě po dobu trvání institutu setrvati donutili.
Předkládám vám prostý překlad slov magických, která místo ono posvětila:


Vás volám velké patrony, ve jménu Země a Vody, ve jménu Oblohy a Ohně. Vás vzývám slovem velkým, Vám přikazuji příbytek svůj míti ve škole naší!
To staniž se na věky věků

A tak založen byl Institut tento magický před dávnou dobou v Anaretské kotlině, pod oblohou modrou, v klínu hor, u řeky proudící, na místě ohněm posvěceném.


Budova jeho po četných stavebních úpravách až do součastné podoby se propracovala. Podoba její hrad či prostý zámek připomíná, však bez zdí a valů. Chráněn jest vlastní silou magickou, která ve zdech jejích přebývá. Když cestou od břehu řeky, okolo mocné lípy u které prastarý runový kámen stojí, směrem do návrší vykročíte, celkový pohled se vám na školu naši naskytne. Budova o čtyřech patrech s mnoha okny, která se do špičky zahrocují, ve svých čtyřech rozích věžemi mocnými orámována jest. Každá z věží jednomu z elementů patří. Toto též na symboly a celkové uspořádání školy poukazuje, neboť institut tento slovutný čtyřem základním živlům zasvěcen jest. Koleje jejich jména a názvy nesou. U těchto se nyní pozdržme a jednotlivě s nimi se seznamme.

Kolej Vzdušných Výšin

Kolej Zemních Prostor

Kolej Vodních Hlubin

Kolej Ohnivých Zřídel

Do těchto čtyř kolejí jsou po svém příchodu žáci rozdělováni. O tomto rozhoduje symbol naší školy, Pentagramus Magnus, který je do kamene vytesán. Tento kámen uprostřed nádvoří stojí a mocným kouzlem opředen jest. Na tento kámen budoucí žák ruku vloží a jeho myslí sled otázek proudí. Při tom z kamene začínají čtyři barevné dýmy stoupat, po ruce jeho se vinou, až celého ho obklopí. V tom okamžiku projevy všech čtyř elementů se vyjeví, země pod žákem se pohne, větrný vír nad ním zakrouží, plamen ohně před ním vyšlehne a za ním se vodní stěna zvedne. Následně z vrchního cípu pentagramu dle přidělené koleje odpovídající elementál vystoupí a žáka jméno zaburácí. Žák se kameni ukloní a ke skupině své koleje se přidá.

Pátá a nejmohutnější věž, co se jejího obvodu týče, na vnitřním nádvoří vystavěna jest. V ní správa školy své sídlo má a v patře čtvrtém též soudní stolec se nachází. V přízemí pak Velká síň jest, ve které se shromáždění žactva veškerého ve dny výroční konají. S nimi tam i Rada Čtyř a profesorský sbor v tyto dny zasedá. Pověstný soudní stolec pak ponurá místnost s jediným na sever obráceným oknem jest. Zde rozhodování a porady Rady Čtyř se konají, rovněž tak soudy nad žáky těžce se provinivšími tu probíhají. Při soudu za stůl zasednou tři z Rady Čtyř jako soudci a souzený, který právo si jednoho a to kteréhokoli z rady jako svého obhájce vyvoliti má, před soudem se svým obhájcem stojí a svůj ortel očekává. Tyto soudy však velmi řídké jsou a málokdy se odehrávají, neboť jen za velmi hrubé přečiny se konají a častokráte ortelem nad souzeným bývá vyloučení z Institutu a zabavení jeho kouzelnické hůlky, kterou nadále nesmí používati. Takto odsouzený svou magickou sílu ztrácí a povětšinou z Institutu odchází. Nad horním patrem věže se pak kopule klene, kde jsou prováděna hvězdářská pozorování a také se astrologické umění provozuje.


Vraťme se nyní k hlavní budově. Ta jest následovně rozdělena. Přízemí zabírají prostory jídelen, kuchyní, společenských místností a studoven. Také zde jsou byty pro pomocný personál Institutu včetně bytu místního kustoda pana Řehoře Slizkého, který jest svou ponurou a skoro až zlou povahou pověstný. Zrovna tak je pověstný tvor jemu tak blízký, který ho často při jeho toulkách Institutem provází a jemu slouží. Je to Kočkodlak střední velikosti, který jak se říká jednou měsíčně při měsíčním novu se na jednu noc ve štíhlou dívku narezlých vlasů, s dlouhými drápky a fousky ve tváři proměňuje. V této době se však náš kustod doma zavírá a sám do podoby Kočkodlaka přechází. Tak se tito dva nikdy ve stejné podobě nesetkají. Tento trest jim byl za jakýsi jejich přečin osudem vybrán. Tento tvor se s místními skřítky velmi přátelí a při jejich rodinných rituálech jim pomáhá. V Přízemí se též obě redakce místního tisku nacházejí a také erbovní sál, ve kterém se slavnosti menšího významu odbývají.

První patro je skoro celé zasvěceno studiu. Jsou tu třídy od první do sedmé, potom kabinety jednotlivých předmětů, které se zde učí. V těchto kabinetech jsou i pracovny profesorů. Postupujeme-li dále po chodbách, které se paprskovitě rozbíhají od centrálního schodiště, dojdeme k laboratořím a přednáškovým síním stupňovitě uspořádaným. V západní části budovy se nachází všemi žáky milovaný Soubojový Klub, kde je možno svou dovednost cvičit a tím i postupovat v odbornostech jak bojových, tak i obranných. Klenotem však tohoto patra je Knihovna. Při pohledu z nádvoří se jedná jen o čtyři zamřížovaná okna a to působí dojmem středně velké místnosti. Opak je pravdou, při vstupu do ní návštěvníka udiví její velikost a to, že je patrová s ochozem dokola. Ještě větší údiv ho však zachvátí při průchodu do dalších sálů, které na sebe navazují ve skoro nekončícím řetězci. Tato záhada, tak obdivovaná všemi kteří tuto svatyni vědy navštívili, je vysvětlitelná pouze v rovinách magických. Jedná se zde o fenomén skládání prostoru a tak na celkem malém prostoru může být obrovská plocha, která by jinak zabrala několik takových objektů jako je náš Institut. V zaplněných regálech jsou tisíce svazků, které umožňují studentům i profesorům se vzdělávat a tak své znalosti rozšiřovat ve všech odvětvích jak věd magických, tak i civilních. Jinak se po Institutu šeptá, že se již i několik žáků v rozlehlých prostorách ztratilo a že muselo být z knihovny vyvedeno knihovníkem.

Druhé a třetí patro je doménou žactva. Zde jsou jejich pokoje i jejich klubové místnosti. Na každém patře jsou umístěny vždy dvě koleje, které jsou rozděleny na dívčí a chlapecký sektor. Vstupy do jednotlivých sekcí jsou hlídány vždy u vstupu sochou kamenného Trolla, který bedlivě střeží své stanoviště a vpouští pouze na správné heslo. Je zajímavé, že na správné heslo nereaguje v případě, že se na ubikace snaží vniknout osoba opačného pohlaví z řad žactva. Jeho nelibé zavrčení a pohyb mocných paží je dosti odstrašující, aby i těm nejstatečnějším zašla chuť na tyto, školním řádem zakázané návštěvy. Ve středu patra proti schodišti je v obou podlažích umístěna místnost pro službu držícího profesora. Chodby celé budovy jsou vyzdobeny obrazy a rytinami, které jsou některé i prastaré a pamatují první doby a počátky tohoto Institutu. Bývá dobrým zvykem, že službukonající profesor nechává kouzlem postavy na obrazech obživnout a tím se zpestří celkový kolorit a atmosféra tohoto prostředí.

Ještě je třeba se zmínit o půdních prostorách a o sklepích. Půdy jsou rozlehlé a dělené do sekcí, které jsou jakýmisi tajuplnými skladišti za věky nashromážděných předmětů, které sloužily jak k běžné potřebě, tak i k magickým úkonům. Sklepů je pak několik podlaží pod úrovní základů budovy. Jsou zde prostory skřítčích ubikací, kteří milují polotmu a šero. Jsou zde spižírny, oddělení skladovaných nápojů, které jsou uloženy ve velikých sudech. Nalézají se zde i různé místnůstky a kobky nyní již nejasného původu, které byly užívány ve dřívějších dobách i k ponurým účelům. V těchto prostorách je těžké se vyznat a hrozí zde možnost i zabloudit. Do sklepů ústí i několik tajných podzemních chodeb a to skoro v každém podlaží těchto sklepních prostor.

Nyní budovu opustíme a porozhlédneme se v blízkém i vzdálenějším okolí. Na nádvoří vedle Centrální věže je studna s kamenným roubením. Celý Institut je opředen bájemi, které se vinou jako stužka dějinami tohoto kraje. Za vzpomínku stojí i duchové, kteří jsou ještě i po letech symboly a ochránci těchto prostor. Jsou zde i artefakty jimi zanechané a kdesi ukryté, které se s postupem času staly symboly jednotlivých kolejí a staly se i znaky na kolejních vlajkách, které mají svou vlastní barvu dle elementů, které symbolizují. Země sytě zelenou, Vzduch průhledně modrou. Oheň rudou a Voda tmavou hlubokou modř. Tyto čtyři vlajky na žerdích lemují vstupní prostor do nádvoří a na hlavní věži je vztyčena vlajka barvy bílé, s velkým klíčem nad kterým je umístěn Pentagram.Tento klíč je symbolem klíče otevírajícího bránu k moudrosti a znalostem které, Institut všem, kteří ho navštěvují nabízí. Co se starodávných tradic týče, je třeba ještě i vzpomenout strážní duchy jednotlivých kolejí a jejich původ jak se sem dostali.

Duchem Koleje Vzdušných Výšin je baron Herbert Ondřej ze Snížova, ten byl pro odpor k týrání vlastních poddaných zrádně sťat.
Duchem Koleje Zemních Prostor je Erdwin Lilian ze Strádova, která byla z trestu zazděna zaživa.
Duchem Koleje Vodních Hlubin je hraběnka Eleonor Marie von Wiesenburg, která sešla násilnou smrtí utopením.
Duchem Koleje Ohnivých Zřídel je Bratr Ignác Heretik, který byl za své kacířské myšlenky upálen.

Všichni tito čtyři duchové přebývají v prostorách Institutu, jsou jakýmisi strážci a ochránci pořádku v jednotlivých kolejích a tím si pozvolna touto službou vykupují svůj věčný klid a mír.

Na pozemku Institutu je postaveno několik obytných domů, kde bydlí někteří zaměstnanci a také část profesorského sboru. Dozadu dále se zvedá úbočí blízkých hor a začíná Magický les. Tento les obdržel název Magický díky tomu, že v jeho prostorách nakupením magické síly vyvolávané přítomností Institutu, se zdržuje množství zvířat jak kouzelných, tak ale i běžných, která však již na sebe převzala některé magické vlastnosti. Les je pro osobu nemagickou nebo osobu s malou magickou silou nebezpečný, a tak se žákům do pátého ročníku bez doprovodu profesora, nebo alespoň prefekta, zakazuje do lesa přístup. Pověstné jsou výpravy žactva v doprovodu profesorů na sběr bylin k přípravě lektvarů. Toto se často neobejde bez mrzutostí a někdy i lehčích poranění. Z tohoto důvodu je i na pozemku veliký skleník a výukový lesík vzácných dřevin.

Za zmínku ještě stojí Runový kámen, který stojí v nedaleké blízkosti řeky. Je to místo starodávných kultů, na kterém se podepsaly i krvavé oběti zde v dávných časech provozované. Je známé tím, že jedinci se zesíleným vnímáním zde často vidí děje jak minulé tak i budoucí. A proto zde často vídáme členy našeho slovutného profesorského sboru, obzvláště pak ty, kteří učí předmět jasnovidectví. Malebné jezírko s hustou spletí leknínů je příbytkem starého kačera Sokrata a jeho hádavé družky Xantipy.

Na protějším úbočí se rozkládá malebná vesnička Křižánky, která je ze tří stran obklopena hlubokými lesy, jen ze strany z údolí je k ní volný přístup. Tam žijí mágové se svými rodinami. Jsou tam i obchody, hospody, hotel s velikým tanečním sálem a banka. V blízkosti vesničky se také nachází Institut Zveromagie.

VÍTEJTE TEDY V TOMTO INSTITUTU A PŘEJEME VÁM JAK
PŘÍJEMNOU ZÁBAVU, TAK TROCHU I TOHO POUČENÍ


Frederik Dant. Beastmaster