HLAVNÍ MENU

Pravidla.. • Uživatelé tohoto webu se zavazují nešířit na těchto stránkách obsah, který by byl v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s platnými zákony tohoto státu.
 • Dále se zavazují nevnášet do této školy témata nabádající k hanobení rasy, náboženství, přesvědčení a politického názoru.
 • Také se zavazují nešířit a nepropagovat reklamy na služby či hmotné věci, a to od výrobků běžné potřeby až po zakázané psychotropní a omamné látky.
 • Nadále slibují, že si NEVYTVOŘÍ VÍCE NEŽ JEDEN POVOLENÝ ÚČET. Pokud se tak stane, budou všechny účty daného jednotlivce smazány.

  Souhlasím - Ano / Ne

 • 1) Všechny projevy autorské tvorby jsou na webu Pentagramus respektovány a chráněny. Autor a jeho dílo požívají ochrany dle zákonů České Republiky.
 • 2) Správci webu Pentagramus žádným způsobem neodpovídají za ztrátu zveřejněných dat uživatelů. V případě porušení pravidel pro vkládání děl na tento web je autor povinen závady odstranit, popřípadě strpět odstranění díla z tohoto webu.
 • 3) Uživatelům webu Pentagramus je zakázáno porušovat autorská práva tvůrců webu a jeho uživatelů.
 • 4) a) Činnost tvůrců webu, to jest především činnost programátorská, grafická, tvorba hlavních námětů hry a obdobných klíčových prvků webové hry, se považuje za dílo vytvořené na objednávku. Dílo těchto autorů vytváří autor zdarma, bez nároku na odměnu nebo náhrad nákladů spojených s vytvořením díla a s výhradní, bezúplatnou a neomezenou licencí podle autorského zákona pro majitele webu, není-li dohodnuto jinak. Majitel webu se zříká nároků z vad díla.
 • b) bod a) se nevztahuje na opensource knihovny, kódy a obdobné prostředky poskytnuté k volnému užití na základě licence.
 • 5) Autor díla zveřejněním svého díla prostřednictvím webu Pentagramus, dává správcům webu souhlas (poskytuje licenci dle autorského zákona) k neomezenému bezúplatnému užití díla nevýdělečným způsobem v rámci webu. Toto ujednání nevylučuje následné další nakládání autora s dílem.
 • 6) Právní odpovědnost za obsah díla nese výhradně autor.
 • 7) Zveřejněním svého díla prostřednictvím webu Pentagramus (v jeho výše uvedené sekci) autor potvrzuje, že je srozuměn s tímto ujednáním a zavazuje se dodržovat podmínky z něj plynoucí.
  Seznámen - Ano / Ne